dimosposotsanisheader

Αρχική Δημαρχείο Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις-Διακηρύξεις Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη «Ενεργειακού τεχνικού συμβούλου»
Powered by mod LCA

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη «Ενεργειακού τεχνικού συμβούλου»

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης έχοντας λάβει υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7. Την με Α.Π. οικ 125963/11-12-2012 απόφαση ένταξης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος της πράξης: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού Λυκείου - Γυμνασίου Δ. Προσοτσάνης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ» με κωδικό MIS 357306 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".

8. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή «Υπηρεσίες ενεργειακού τεχνικού συμβούλου» στο πλαίσιο υλοποίησης του 2ου Υποέργου της ως άνω ενταγμένης πράξης.  

 

Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη «Ενεργειακού τεχνικού συμβούλου» στο πλαίσιο υλοποίησης του 2ου Υποέργου της πράξης: «"Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού Λυκείου-Γυμνασίου Δ. Προσοτσάνης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.503,00 ευρώ με ΦΠΑ

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίας περιλαμβάνουν τις παρακάτω δυο ενότητες:

Α.   Υπηρεσίες επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών για την αποτελεσματική υλοποίηση της παραπάνω εγκεκριμένης πράξης.

Β.              Υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης προς τον φορέα κατά την προετοιμασία του υποέργου Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίηση της πράξης και τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

 

Ως παραδοτέα των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών τίθενται τα:

 

 1. Έκθεση τεχνικών δεδομένων και προδιαγραφών δομικών στοιχείων και Η/Μ συστημάτων που μπορούν να εφαρμοσθούν στο υπό ανακαίνιση κτίριο.
 2. Έκθεση ενδεδειγμένων τρόπων εφαρμογής των τεχνικών λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας που θα εφαρμοσθούν στο υπό ανακαίνιση κτίριο.
 3. Τεχνικές συμβουλές ως προς τον τρόπο ανάπτυξης και ενσωμάτωσης του επιδεικτικού Φ/Β συστήματος.
 4. Έκθεση τεχνικών προδιαγραφών Φ/Β γεννητριών και των επί μέρους υποσυστημάτων που συγκροτούν την εγκατάσταση όπως και του μετρητικού εξοπλισμού.
 5. Επιστημονική υποστήριξη του φορέα κατά την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων που αφορούν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του κτιριακού κελύφους, των Η/Μ συστημάτων και της εφαρμογής σωστών πρακτικών προκειμένου για την ανάθεση του υποέργου. Σε συνεργασία με τον φορέα, έκθεση προγραμματισμού, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
 6. Πλήρη υποστήριξη του Δήμου στην κάλυψη των απαιτήσεων του ΕΣΠΑ και της Δ.Α. τόσο σε επίπεδο τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών (π.χ. διατήρηση και ενημέρωση Φακέλου Πράξης, έγκαιρη ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των απαιτούμενων κάθε φορά εντύπων, συλλογή απαιτούμενων εγγράφων / παραστατικών για την υποβολή δαπανών στη Δ.Α. κλπ.), όσο και σε επίπεδο ορθής σύνταξης των προβλεπόμενων υποβαλλόμενων εντύπων (Τεχνικά Δελτία Υποέργων, Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και Υποέργων, Δελτία δήλωσης δαπανών, αιτήματα τροποποίησης Πράξης).

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καλύπτουν με ποινή αποκλεισμού όλες τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής. Για την τεκμηρίωση της κάθε προϋπόθεσης, πρέπει να υποβάλλουν, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

 • Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και παρακολούθησης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Ο υποψήφιος να διαθέτει επαρκή εμπειρία σε παρόμοια έργα ήτοι Η/Μ μελέτες και μελέτες ενεργειακής απόδοσης (Μ.Ε.Α. κατά ΚΕΝΑΚ) δημοσίων κτιρίων τριτογενούς τομέα

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την οικονομική προσφορά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του εν ισχύ μελετητικού πτυχίου τάξεως Α στις κατηγορίες 9 και 14.
 2. Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής ή αντίγραφο σύμβασης που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα Αρχή στο οποίο να αναφέρεται ότι έχει εκτελέσει ή εκτελεί τουλάχιστον ένα έργο παρόμοιο με αυτό της Προκήρυξης, κατά τα τελευταία δυο έτη.
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου μετά από αξιολόγηση των έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους.

 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ.66200 ή να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Προσοτσάνης, το αργότερο μέχρι την 05.03.2013 και ώρα 14:00.

 

Όλες οι προσφορές, ανεξάρτητα του τρόπου αποστολής τους, θα πρωτοκολλούνται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου την ώρα που παραλαμβάνονται. Ο φάκελος με τις πρωτοκολλημένες προσφορές θα κατατεθεί κατά τη λήξη των προσφορών στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για να αποφανθεί και να εισηγηθεί στο Δήμαρχο τον υποψήφιο ανάδοχο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλ. 2522350111 ή στο mail του Δήμου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί τέσσερις (4) ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης από σήμερα 01.03.2013 έως και την 05.03.2013

 

O Δήμαρχος Προσοτσάνης

Άγγελος Λύσσελης

 

Δείτε το έγγραφο σε

ico-pdf

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.