dimosposotsanisheader

Αρχική Δημαρχείο Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις-Διακηρύξεις ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Powered by mod LCA

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Οδός             :        Χρήστου Σάκαρη 15

Ταχ.Κωδ.       :        66200, Προσοτσάνη

Τηλ.- fax       :        25223 50111 – 25220 23333


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 2 ΕΔΑΦΙΟ (ΣΤ) ΤΟΥ Ν.3316/2005

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης ενημερώνει ότι θα προβεί σε διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με πρόσκληση τριών κατ’ ελάχιστον διαγωνιζόμενων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία (Ν. 3316/2005 άρθρο 10, παρ. 2 στ και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιλεγμένους υποψηφίους). Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «οικονομικότερης προσφοράς».
Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 29.838,30 € (χωρίς ΦΠΑ) και επιμερίζεται σε επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές:
  • 16.618,80€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων).
  • 13.219,50€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 09 (Μελέτες Η-Μ Έργων).
Η μελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Σατα.
Η Προκήρυξη και τα τεύχη που την συνοδεύουν αποστέλλεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης (Ταχ. Δ/νση: Χρήστου Σάκαρη 15, ΤΚ 66200, Προσοτσάνη) στους προσκαλούμενους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Η παραλαβή των συμβατικών τευχών γίνεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία συνοδεύουν.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η Δευτέρα 21-10-2013 και ώρα 12:00π.μ.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την εξής γενική επαγγελματική εμπειρία και στελέχωση:
  • στην κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) πτυχίο τάξης Α΄
  • στην κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες Η-Μ Έργων) πτυχίο τάξης Α΄ ή Β΄
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
-          είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και διαθέτουν την εμπειρία και στελέχωση της παρ. 18.1, όπως αποδεικνύεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά και το πτυχίο του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και (μέχρι την έκδοση των πτυχίων κατά το άρθρο αυτό) του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, ή
-          προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή
-          προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/ 18 / ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
  • για την κατηγορία μελέτης 13 , 1 τουλάχιστον στέλεχος 4 ετούς εμπειρίας
  • για την κατηγορία μελέτης 09 , 1 τουλάχιστον στέλεχος 4 ετούς εμπειρίας
Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%, της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης, ήτοι ποσού 1.492,00 €.
Για την προκήρυξη της μελέτης έχει δοθεί γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο (στ) του Ν. 3316/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Επόμενες Εκδηλώσεις

Κανένα γεγονός

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.