dimosposotsanisheader

Αρχική Δημαρχείο Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις-Διακηρύξεις Προκήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ»
Powered by mod LCA

Προκήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ»

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

GR – ∆ΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ: Προκήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ»

 

1.  Αναθέτουσα Αρχή:

 

∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ∆/νση:  Χρ. Σακάρη 15 Προσοτσάνη ∆ράµας, Τ.Κ. 66200, Τηλέφωνα:  00 30
2522350114, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , www.prosotsani.gr   

 

2.  Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου

 

Ταξινόµηση κατά CPV: 31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισµός, 48000000-8 Πακέτα λογισµικού και συστήµατα πληροφορικής.

 

Το έργο έχει ως στόχο να προσφέρει στον χρήστη µία πολύπλευρη πολιτισµική και εκπαιδευτική εµπειρία µε την        χρήση    κατάλληλα     προσαρµοσµένων     καινοτόµων     διαδραστικών    υπηρεσιών.    Προσδοκούµε    να προσφέρουµε στον χρήστη µία χρονική και χωρική περιήγηση αξιοποιώντας τρισδιάστατες αναπαραστάσεις του  Σπηλαίου.  Η  χρήση  των  πλέον  σύγχρονων  τεχνολογιών  καθιστά  δυνατή  την  πολύπλευρη  και πολυεπίπεδη χρήση ψηφιοποιηµένων δεδοµένων αυξάνοντας έτσι την χρηστικότητα και τις τελικές οµάδες χρήσης των προτεινόµενων υπηρεσιών.

Οι  υπηρεσίες  προς  του  χρήστες  θα  παρέχονται  συνδυάζοντας  καινοτόµες  τεχνολογίες:  διαδικτύου, διαχείρισης µουσειακής και ιστορικής γνώσης, τρισδιάστατων γραφικών, εικονικής πραγµατικότητας, επαυξηµένης πραγµατικότητας

Συνοπτικά στα πλαίσια του έργου θα παρέχονται οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες :

-Ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε την «καθηµερινότητα» του Σπηλαίου

-Πληροφόρησης του κοινού µε δεδοµένη πληροφορία

-∆ιαδραστικός χάρτης της περιοχής µε καταχωρηµένα όλα τα σχετικά σηµεία ενδιαφέροντος (POIs)

-Αρχαιολογικής, Πολιτιστικής και Γεωλογικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

-Ανταλλαγής απόψεων µεταξύ επιστηµόνων

-Οργάνωσης ταξιδιού – ειδικά για group επισκεπτών όπως σχολεία, πανεπιστήµια κτλ

-∆ηµιουργία και Συντήρηση προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, google+,)

-Εικονικής Επίσκεψης στο Σπήλαιο µέσω τρισδιάστατων απεικονίσεων

-Πανοραµικές απεικονίσεις του Σπηλαίου

-Εικονικής αναπαράστασης στον χωροχρόνο (Virtual timeline)

-Επαυξηµένης πραγµατικότητας (AR) µε την τοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρηµάτων στην αρχική τους

µορφή εντός του Σπηλαίου.

 

Το έργο είναι ενταγµένο στην Πρόσκληση 20.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ο συνολικός προϋπολογισµός του ανέρχεται σε Εκατόν Σαράντα Επτά Χιλιάδες Οκτακόσια ∆έκα Τρία Ευρώ [147.813,00€] (χωρίς ΦΠΑ) και Εκατόν Ογδόντα Μία Χιλιάδες Οκτακόσια ∆έκα Ευρώ [181.810,00€] (µε ΦΠΑ 23%).

∆ικαιώµατα Προαίρεσης: Εννέα Χιλιάδες Ευρώ [9.000,00€] ( χωρίς ΦΠΑ) ήτοι Έντεκα Χιλιάδες Εκατόν

Εβδοµήντα Ευρώ [11.170,00€] ( µε ΦΠΑ) και αφορά υπηρεσίες Συντήρησης

 

 

3.  ∆ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

 

Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νοµοθεσία. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 

4.  Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

 

Στην Έδρα του ∆ήµου Προσοτσάνης και όπου επιβάλλεται από τη φύση του παρόντος έργου

 

5.  Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.

 

6.  ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού

 

α)         Η  παραλαβή  του  τεύχους  της  ∆ιακήρυξης  είναι  απαραίτητη.  Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να προµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την έδρα του ∆ήµου Προσοτσάνης όλες τις εργάσιµες µέρες µέχρι και την 3/3/2014 και ώρα 13:00 µ.µ. ∆/νση: Χρ. Σακάρη 15 Προσοτσάνη ∆ράµας, Τηλέφωνα: 00 30 2522350114 µε αντίτιµο 0,15€ ανά σελίδα.

 

β)         Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην διεύθυνση:  www.prosotsani.gr

 

7.  Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

 

α)         Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους στα γραφεία του ∆ήµου µέχρι την 10/3/2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

β)         Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του ∆ήµου Προσοτσάνης Χρ. Σακάρη 15

Προσοτσάνη  ∆ράµας.  Οι  προσφορές  µπορούν  να  υποβληθούν  και  ταχυδροµικώς  στην  παραπάνω διεύθυνση µέχρι την προηγούµενη της ηµέρας του διαγωνισµού.

γ) Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και την 3/3/2014. Η

Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη ∆ιακήρυξη, το αργότερο έξι (6)

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών 

 

8.  Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Προσοτσάνης Χρ. Σακάρη 15

Προσοτσάνη ∆ράµας την 10.3.2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ. Στην αποσφράγιση των προσφορών µπορεί να παρίσταται ο νόµιµος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτών.

 

9.  Εγγυήσεις συµµετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο εγγυητική επιστολής συµµετοχής ύψους Εννέα Χιλιάδες Ενενήντα Ευρώ και Πενήντα

Λεπτά, € 9.090,50. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το ∆ήµο Προσοτσάνης και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

 

10. Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δηµοσίευση

Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο είναι η 21-01-2014  ( Ηµέρα

Τρίτη ).

 

Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της  προκήρυξης  στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της  Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως είναι η (24-01-2014).

 

11. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο ∆ήµο στα τηλέφωνα: 00 30

2522350114 και E-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.prosotsani.gr   

 

 

Δείτε το εγγραφο σε μορφή

 ico-pdf

 

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης για το Έργο «Ψηφιακή Εξερεύνηση του Σπηλαίου Πηγών Αγγίτη»

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.