dimosposotsanisheader

Αρχική Δημαρχείο Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις-Διακηρύξεις ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
Powered by mod LCA

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

thyreos
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Προσοτσάνης, διακηρύσσει ότι δημοπρατείται σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας του άρθρου 6 του Ν.3669/08 για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ» προϋπολογισμού 114.000,00 € + 26.220,00 € (Φ.Π.Α. 23%)= 140.220,00 €.

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α)ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 10.710.80 € (9.45%) β)ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 6.039,90 € (5,35%)γ)Η/Μ με προϋπολογισμό 17.547,58 € (15,48%) δ)ΟΙΚ με προϋπολογισμό 79.070,00 € (69,73%) (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα)

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημοτικό κατάστημα Προσοτσάνης μέχρι και τις 30-07-2015., ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες: Συμεωνίδου Παναγιώτα και Δούκα Μαρία, τηλ: 2522350113 & 2522350115, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 /08/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για το έργο και το σύστημα της προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚ & στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ .

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚ & στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ύψους 2.280,00 €.Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχήςδεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 4-03-2016. O χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.Α.Α. 2007-2013) με συγχρηματοδότηση του Γεωργικού Ταμείου (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) κατά 95% και Εθνική συμμετοχή κατά 5% (ΣΑ 082/80000,κωδικός έργου:186895 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

 

8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

 

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.