Αποτελέσματα Πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ καθηγητών Φυσικής Αγωγής

npddlo

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης έχοντας υπ’ όψη:

 

 

1)Το άρθρο 170 του Ν. 3584/07

 

2)Το άρθρο 11 παρ.2 του ΠΔ 410/88

3)Την περιπτ΄ δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10

4)Την παρ. 20 Άρθρο 21 του ν. 2190/1994

5)Την αριθ.711/30-11-2016 προκήρυξη του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την πρόσληψη προσωπικού το πρακτικό και τους σχετικούς πίνακες ( ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση, πίνακα κατάταξης και πίνακα επιλογής (αποκλεισθείς κανείς υποψήφιος)), που συνέταξε η επιτροπή που συστήθηκε με την αριθμ. 64/2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του κάτωθι υποψηφίου που προτάσσεται στους πίνακες κατάταξης:

 

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

αριθμ.

Α.Δ.Τ.

 

Είδος της παρεχόμενης εργασίας

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

1

Δρανόβαλης

Πέτρος

Παναγιώτης

ΑΖ 886092

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ως καθηγητή Φυσικής Αγωγής της κατηγορίας ΠΕ για να διαχειρίζεται τις ανάγκες και τα προγράμματα άθλησης των ομάδων του Δήμου στο Κλειστό Γυμναστήριο Προσοτσάνης με οκτάμηνη σύμβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους κανόνες που ορίζουν το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

 

 

Το παραπάνω προσωπικό θα ακολουθεί το ωράριο απογευματινής λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου 14:00 έως 22:00.

 

 

Μεταξύ του ανωτέρω και του ΝΠΔΔ θα υπογραφεί σύμβαση αφού κληθεί να αναλάβει υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρου 170 παρ 2 του Ν. 3584/07 .

 

Ο Παραπάνω αν δεν εμφανισθεί ή αποχωρήσει πριν την λήξη του οκταμήνου θα αντικατασταθεί από τον Πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων.

 

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 

Οι αποδοχές του ανωτέρω θα είναι αυτές που προβλέπονται στο μισθολόγιο των υπαλλήλων ΟΤΑ όπως ισχύει κάθε φορά και η πληρωμή θα γίνεται εις βάρος των ειδικών πιστώσεων και ΚΑ του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2017.   

 
 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.